Bemba Names for Books of the Bible

Bible in Bemba - kitweonline

Bible in Bemba – kitweonline

One way of learning Bemba words is to look at practical applications. Here is an example of such an application with a list of all the Books of the Bible followed by their Bemba names.

OldTestament      Amabuku ya mu Cipingo ca Kale

Genesis           Ukutendeka
Exodus            Ukufuma
Leviticus          Ubwina Lebi
Numbers          Impendwa
Deuteronomy   Amalango
Joshua            Yoshua
Judges           Abapingushi
Ruth                Ruti
1 Samuel       1 Samwele
2 Samuel       2 Samwele
1 Kings          1 Ishamfumu
2 Kings          2 Ishamfumu
1 Chronicles 1 Imilandu
2 Chronicles 2 Imilandu
Ezra              Esra
Nehemiah     Nehemia
Esther          Estere
Job              Yobo
Psalm         Amalumbo
Proverbs    Amapinda
Ecclesiastes Lukala Milandu
Song of Solomon Ulwimbo lwa Nyimbo
Isaiah         Esaya
Jeremiah    Yeremia
Lamentations   Inyimbo sha Bulanda
Ezekiel       Esekiele
Daniel         Daniele
Hosea        Hosea
Joel            Yoele
Amos          Amose
Obadiah     Obadia
Jonah         Yona
Micah         Mika
Nahum       Nahumu
Habakkuk    Habakuki
Zephaniah Sefania
Haggai      Hagai
Zechariah Sekaria
Malachi     Malaki

New Testament     Amabuku ya mu Cipingo Cipya

Matthew                Mateo
Mark                     Marko
Luke                     Luka
John                     Yohane
Acts                     Imilimo ya Batumwa
Romans               Abena Roma
1 Corinthians      1 Abena Korinti
2 Corinthians      2 Abena Korinti
Galatians            Abena Galatia
Ephesians          Abena Efese
Philippians         Abena Filipi
Colossians         Abena Kolose
1 Thessalonians 1 Abena Tesalonika
2 Thessalonians 2 Abena Tesalonika
1 Timothy           1 Timote
2 Timothy           2 Timote
Titus                   Tito
Philemon            Filemone
Hebrews            AbaHebere
James               Yakobo
1 Peter              1 Petro
2 Peter              2 Petro
1 John               1 Yohane
2 John               2 Yohane
3 John              3 Yohane
Jude                 Yuda
Revelation        Ukusokolola

Be Sociable, Share!

  4 comments for “Bemba Names for Books of the Bible

 1. melody
  October 8, 2015 at 2:57 pm

  Can I get audiobible ya muchibemba?

 2. melody
  October 8, 2015 at 2:56 pm

  Can I get audiobible ya muchibemba?

 3. carol
  July 5, 2015 at 8:53 am

  Wow, am sure of not having trouble with books of the bible in bemba any more. Thank you so much

  • JS
   July 21, 2015 at 11:04 pm

   Carol,
   I am glad you find this helpful. Thanks for your feedback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(Spamcheck Enabled)