English – Bemba Translations


From the comments that have been submitted for translation so far we have made the following classifications. We hope this makes it easier for you to find what you are looking for.

This section will be updated frequently to reflect new enquries, so check back here often for the latest.

We invite you to contribute where you think a better translation is possible.

The following abbreviations are used:

Sing. = Singular

Pl. = Plural (Note: In Bemba this is also the form used to show respect)

Romance

 • I love you” can be translated as “Nalikutemwa (singular) / Nalimutemwa (plural)
 • “You are the most beautiful girl in the world and I love you very much” = “Pali bonse abanakashi muno calo, iwe niwe wapwililika. Nalikutemwa nganshi.”
 • “Thank you for making me complete” = “Ndekutotela pakumpwishisho mweo”
 • “I hope that our relationship will last for long time” = “Mpepa fye ukuti icitemwiko cesu ciletwalilila.”
 • “I’m forever yours.” = “Ndi obe pe na pe”
 • Nothing happens by accident as we are led to believe.” = “Tekwesha ukusumina ukuti ifintu fiicitikila fye.”
 • “I believe our paths were crossed for a reason.” = Ine nalisumina ukuti kwaliba umulandu twakumanine.”
 • ” I wish I would have beautiful singing voice because than I would sing love songs for you.” = “A nkwata ishiwi lyakwimbilamo iliusuma nga nda kwimbila inyimbo sha citemwiko”
 • “I love to wake up every day knowing that I’m with you” = “Lyonse nganashibuka mutulo, cilampela insansa ukwibukisha ukuti uli mutemwikwa wandi.”
 • “I missed….midnight conversations, 7 am wake up calls and all those non-work related Emails.” = “Nalefuluka…ilyashi lya pakati kabushiku, ukunshibusha kumaca, namakalata ya ‘Email’ ayashali yakuncito.”
 • He is your husband = Mûlume obe (sing.), Bâlume benu (pl.)
 • He is not my husband = Temulume wandi (sing.), Tebalume bandi (pl.)
 • “Your eyes, your smile and your gorgeous body definitely is made by God, because only God can make such a beautiful body as yours” = Amenso yobe, uluseko lobe, nomubili uishaiwamina – fyonse ifi filelanga fye ukuti cacine ni Lesa Kabumba ewakupangile. Ni Lesa eka eunga panga umubili uwawama ifi.”
 • “Faith, hope and love” = “Cisumino, cisubilo ne citemwiko.”
 • “I thank you for making my life whole.” = “Ndekutotela pakumpwishisho mweo”
 • “Missing you already!” = Ndemufuluka!” (singular: “Ndekufuluka.”)
 • “Wake up and live” = “Shibuka, ba umûmi.” (The second “U” in “umumi” is written with a caret (hat) to denote the “…moo…” sound)
 • “Your eyes, your smile and your gorgeous body definitely is made by God, because only God can make such a beautiful body as yours” = Amenso yobe, uluseko lobe, nomubili uishaiwamina – fyonse ifi filelanga fye ukuti cacine ni Lesa Kabumba ewakupangile. Ni Lesa eka eunga panga umubili uwawama ifi.”

Family Members

 • Father = Tata
 • Mother = Mayo
 • Brother = Ndume
 • Sister = Nkashi
 • Uncle (paternal) = Tata mwaice (“small father”)
 • Auntie (paternal) = Mayosenge
 • Uncle (maternal) = Yama
 • Auntie (maternal) = Mayo mwaice (“small mother”)
 • Grandfather = Shikulu
 • Grandmother = Mama
 • Father-in-law = Tatafyala
 • Mother-in-law = Mamafyala
 • Husband = Mulume
 • Wife = Mukashi
 • Husband (or Wife) – general = Mwina mwandi
 • Friend = Munandi

 

 

Birthday

 

 • “Happy Birthday” = “Sefyeni ubushiku mwafyelwe” (Plural) /  = “Sefya ubushiku wafyelwe” (Singular)
Greetings (Salutations)
 • “Welcome to Zambia!”  = “Mwaiseni ku Zambia!
 • “How is your day going?” = Mwatandala shani? or “Mwabomba shani?”
 • “Forever sisters” = “Inkashi sha muyayaya”
 • “Best wishes for your interviews” = “Mukende bwino kuma “interview”” or “Mukende bwino kukweshiwa.”
 • “I wish you all the very best” = “?”

General Chat

 • “Thank you” = Natôtela (s), Twatôtela (pl.)

 • “You are welcome” = Awe, cilifye, mukwai (“No, It’s ok”)

 • “Come” = Isa (singular), Iseni (pl.)

 • “Follow me” = Nkonka (s), Nkonkeni (pl.)

 • “He is sick” = Mûlwele (s), Bâlwele (pl.)

 • “Eat now” = Lya nombaline (s), Lyeni nombaline (pl.)

 • “Sleep now” = Sendama nombaline (s), Sendameni nombaline (pl.)

 • “My house” = Iɧanda yandi

 • “My family” = Ulupwa lwandi

 • “He will help you” = Alâmwafwilisha (s), Balâmwafwilisha (pl.)

 • “I’m really tired so I’m going to rest.” = “Ninaka sana. Naya ntusheko.”

 • .“It would have been great had I been there” = “Ngeko naciba nga chawama sana”
 • “I like….” = “Nalitemwa……”

 • “I like dogs.” = “Nalitemwa imbwa.”
 • “I like children.” = “Nalitemwa abana abanono.”

 

Religion

 • God = Lesa
 • Son Jesus = Umwana Yesu
 • Praise = Amalumbo (noun), Lumbanya (verb)
 • Glorify = Cindika (singular), Cindikeni (plural)
 • You are worthy = Ulyu wayana (= Uli uwa yana)(sing.), Mulyabayana (=Muli aba yana)(pl.)
 • We exalt you = Twamusansabika
 • “I pray God gives your heart desires today” = “Ndelomba Lesa akupele fyonse umutima obe ulekabila muli buno bushiku”
 • God bless you = Lesa akupâle (s), Lesa amupâle (pl.)
 • “It is near” = “Cili mupepi”

 

Dog Training

 • “Sit” = “Ikala”
 • “Lay down” = “Lambalala”
 • “Stay” = “Shâla”
 • “Watch me” = “Ndolesha”
 • “Roll over” = “Kunkuluka”
 • “Come” = “Isa”

 

Check out the comments section HERE for more translations.

______________________________

 

Be Sociable, Share!

  99 comments for “English – Bemba Translations

 1. November 25, 2016 at 11:24 pm

  Hi I would greatly greatly appreciate if you could translate these sentences and words for me please it’s really urgent !!!!

  inshi nalee uwafiko
  Kuwait ku ku papatila sana
  moba yapa monday ni so che
  Pelts a mwana
  Chapwa lelo eilko!
  Walushi inchito
  Walichinja
  Kale bad!! apa ma full swing chabe!!
  Junta ati shani
  Ninshi kapuba or Kapaba
  Yama setting iyo
  Kabili
  Ma

 2. musonda Tarcisius
  June 24, 2016 at 4:38 pm

  Akankulila in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(Spamcheck Enabled)