English-Bemba Dictionary: Ab – Ax

Click on a letter of the alphabet to get to the appropriate section of the English to Bemba dictionary:

A , B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M

 

N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

(For Free English to Bemba Translation Service click here)

 

English –  Bemba

Abdomen     Ifumo

Above     Pa mulu

Absent     Tapali   / Talipo

Abuse     Umusalula

Accept     Poka   / Pokelela

Accident    Ishamo

Acclimatize     Belela

Accompany    Shindika

According     Ukulingana

Accustom     Belesha

Ache     Kalipa

Act     Imicitile

Add    Lunda   / Bikapo

Adhere     Kambatila

Administration    Ubuteko

Admire     Kumbwa  / Tamba

Admit    Sumina

Admonish    Konkomesha

Adore    Pepa

Adult    -kalamba

Adulterer    Umucende

Adultery    Ubucende

Advance     Tangisha

Advantage    Wamina

Advice     Ifunde

Adviser    Kapanda mano

Aeroplane    Indeke

Afar     Ukutali

Afflict     Cusha

Affliction     Ubucushi

Afraid    -tina

Afresh    Kabili

Africa    Icalo ca Afrika

African    Umwina Afrika

After     Kuntanshi

Afternoon    Icungulo

Afterwards    Pa numa

Again     Nakabili

Against    -ku Pata

Age     Imyaka

Aggravate     Kusha

Ago    Papita

Agonize    Pumbuka

Agree     Sumina

Agreeable    -wama

Agreement    Icumfwano  / Icipangano

Agriculture     Ubulimi

Ahead    Kuntanshi

Aid     -afwa Ubwafwilisho

Aim     Andika   / Tonta

Air    Umwela

Alas    Owe!

Alarm     Soka   / -tinya

Alert    Cebuka (be) / Cebusha (cause to be)

Alien    Umweni   / -ceni

Alike     Pala  / Mumo

Alive     Mumi

All     Onse

Allow     Suminisha

Almighty    Wa maka yonse

Almost     Mu cikanga

Alms     Ubupe

Alone     Eka

Aloud    Ikatisha

Alphabet    Ifilembo

Already     Kale

Also     Na

Alter    Alula

Although    Nangu

Always    Pe na pe

Amaze    Sungusha

Amend    Wamya

Amidst    Pa kati ka-

Ammunition    Cipolopolo

Among    Pa kati ka-

Amount    (Fyonse) pamo

Amputate    Putula   / Teta

Amuse    Sekesha

Amusement    Umusamwe

Ancestor    Icikolwe

Ancient     Kale

And     Na

Angel     Malaika

Anger    Icipyu   / Ubukali

Animal    Inama

Ankle    Inkolokoso

Announcement     Imbila

Annoy     Kalifya

Annual    Mwaka

Annually    Cila mwaka

Annoint     Suba

Another     -mbi

Answer     Ankula   / Ubwasuko

Ant     Nyelele

Antbear    Nengo

Anthill    Iculu

Anxiety    Isakamiko

Anxious     Sakamana

Any     Onse

Apart     Eka

Ape     Kolwe

Aplogize     Papata

Apostle     Umutumishi

Appear     Moneka

Appearance    Imimonekele

Appetite    Insala

Applause    -Ombe ndupi

Appoint    Sonta

Apprentice     Umusambilila

Approach     Palamika

April     Shinde

Approve     Suminisha

Argue    Talika

Argument     Ifikansa

Arm    Ukuboko  / Icanso

Armpit    (Mu)kwapa

Army     Ifila

Aroma    Icena

Around     Mumbali

Arrange     Pekanya

Arrest    Ikata

Arrive     Fika

Arrogance     Icilumba  / Imiya

Arrow    Umufwi

Artery     Umushipa wa mulopa

Article     Icintu

Artisan    Fundi

Ascend    Nina

Ashamed     ba ne nsoni

Ashes    Imito

Ask    Ipusha

Asleep     Lala   / Sendama

Ass    Punda

Assault    Uma  / Ulubuli

Assemble     Longanya  / Longana

Assent    Sumina

Assist     Afwa  / Afwilisha

Assistance    Ubwafwilisho

Assort    Sala

Astonish     Sungusha

Astonished     Sunguka  / Papa

Astray    Luba

At once     Nomba line

Atmosphere     Ulwelele  / Umwela

Attach    Kambatika

Attempt    Esha

Attend     Sangwapo

Authority    Amaka

Authorize     Pela amaka

Avarice     Akaso

Avenge    Landula

Avoid    Taluka

Await     Pemba

Awake     Shibuka

Awaken     Shibusha

Aware     Ishiba

Away     Ukutali  / Talipo

Axe    Isembe

__________________

Click on a letter of the alphabet to get to the appropriate section of the English to Bemba dictionary:

A , B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M

 

N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

_______________________

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(Spamcheck Enabled)

  1. I want to know very well to speak Chibemba and especially when I am listening the song Bemba I am very happy and I want to understand very fine the meaning.

    Thanks very much

    Mr Olivier Musenge